O Firmie

Centrum Obsługi Biznesu jest na drodze ku doskonałości. Jesteśmy świadomi, że droga ta nigdy się nie skończy, ale dążenie do perfekcji zbliża nas do ideału i zawsze warto działać ku pozytywnym zmianom.

Zmieniamy wszystko: siebie, nasz punkt widzenia, wprowadzamy wiele usprawnień w już dobrze funkcjonujących rozwiązaniach. Po co? – bo dobre dziś jutro może być jeszcze lepsze. Dynamicznie zmieniające się otoczenie, zmieniająca się mentalność Klientów, definiowane coraz to nowsze normy społeczne powodują, że niezwykle kreatywnie podchodzimy do realizowanych zadań.
Podstawą naszej pracy są zasady , jakie wypracowaliśmy przez te wszystkie lata doświadczeń. To one pomagają nam w konsekwentny sposób i z sukcesami realizować wszystkie założenia i cele zarówno nasze, jak i naszych Kontrahentów, Klientów.

Misja

Współtworzenie sukcesu naszych Klientów oraz naszych Pracowników poprzez dostarczanie skutecznych narzędzi sprzedażowych i tworzenie przyjaznego, a także sprzyjającego rozwojowi
miejsca pracy.

Wizja

Firma skutecznie realizująca cele naszych Klientów dzięki profesjonalnemu,
świadomemu założeń Organizacji Zespołowi Pracowników, wyznająca zasadę odpowiedzialności i zaangażowania społecznego.

Wartości

 • skuteczność potęgująca rozwój

  Uzyskujemy ją poprzez łączenie ze sobą różnych elementów, narzędzi, strategii naszych Kontrahentów i naszej, które w konsekwencji dają efekt synergii, gdzie 1 i 1 daje 11.

 • jasne zasady współpracy

  Otwartość na współpracę opiera się na bardzo przejrzystych zasadach i poznaniu naszego Partnera Biznesowego. Prowadzi to do analizy sytuacji w bardzo szerokim spektrum: jak funkcjonuje dana firma, jak działają jej klienci oraz jak zachowuje się jej konkurencja. Jest to moment kreowania wysokiego stopnia lojalności i zaufania.

 • ciągłe doskonalenie

  Jesteśmy Organizacją stale uczącą się – szeroko pojęte systemy zarządzania, rozwoju osobistego i zawodowego, nowe technologie, nowe narzędzia usprawniające wszelkie procesy zachodzące w Firmie – to co dzisiaj jest dobre, jutro może być jeszcze lepsze.

 • absolutna specjalizacja

  Naprawdę dobrym można być jedynie w bardzo wąskim zakresie kompetencji. Jesteśmy przede wszystkim Firmą specjalizującą się w sprzedaży. Jest to nasz obszar doskonałości i tą właśnie doskonałością dzielimy się z naszymi Partnerami Biznesowymi.

 • doskonałość już przy pierwszym podejściu

  Oszczędzajmy nasz cenny czas, pieniądze oraz inne zasoby, gdyż często są one niemalże bezcenne. Efektywność działań polega przede wszystkim na tym, aby już za pierwszym razem uzyskać satysfakcjonujące wyniki naszej pracy.

 • można rozwijać nie szkodząc

  Z natury wszystko jest dobre i to my nadajemy znaczenie danym rzeczom oraz zjawiskom. Tworząc, budują, rozwijając działamy tak, aby wszystko wokół nas również się rozwijało.

 • zawsze można więcej i lepiej

  Wszystko co robimy wykonane jest na bardzo wysokim poziomie. A ponieważ jedyną rzeczą niezmienną są ciągłe zmiany, to wiemy doskonale, że każdy dobry wynik można poprawić. Sprzyjają temu nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe technologie, które skrupulatnie wykorzystujemy w każdym obszarze naszej działalności.

 • bezpieczny balans między ewolucją
  a rewolucją

  Zasada ta dotyczy tworzenia strategii precyzyjnie dopasowanych do potrzeb, oczekiwań, sytuacji i możliwości naszych Kontrahentów. Elastyczność w podejściu, to kluczowy aspekt w zakresie osiągania zadowalających efektów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa rozwoju.

 • można być jednocześnie pierwszym,
  jak i najlepszym.

  Tylko koncepcje poddane realizacji mają prawo zakończyć się sukcesem. Więc skoro jest się pierwszym na starcie, to znaczy, że jest ogromna szansa, aby stać się również najlepszym. Naszym zadaniem jest skutecznie wspierać tego typu inicjatywy, aby poziom satysfakcji sięgnął maksymalnie wysokiej skali.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

COB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grodzka 19 85-109 Bydgoszcz, NIP 9532641112;REGON 341516320; KRS 0000490560, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail:
iod@e-cob.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Natalia Perczyńska.

Odpowiemy Państwu w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wiadomości.

W przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; jednakże w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych informuje o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie –najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje o powodach nie podjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować oraz potwierdzić dane, których sprawa dotyczy.

III. Cele podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z naszych i naszych partnerów handlowych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności:

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane adresowe, dane kontaktowe.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, w szczególności Platforma Canal+, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.

Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

1. zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, przez okres negocjowania oraz trwania umowy zawartej z Platforma Canal+ oraz innymi partnerami handlowymi, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z w/w umowy.
 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Platforma Canal+ oraz innych partnerów handlowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do swoich danych.

Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

 1. Prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych).

Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

 1. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

 1. Ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację”. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo otrzymać od nas kopię danych osobowych Ciebie dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które nam dostarczyłeś (dostarczyłaś) na podstawie umowy lub Twojej zgody, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. Korzystając z tego prawa masz możliwość zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub zgłosić sprzeciw marketingowy możesz pod adresem mailowym iod@e-cob.pl.

IX. Informacje o źródle danych:

Twoje dane uzyskaliśmy od jednego z poniższych podmiotów:
Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 6/75
E-PASAŻ.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-926) ul. Walecznych 68/9